Καινοτομία για βιώσιμη αγροδιατροφή

Το πρόγραμμα CAP FORWARD – “Καινοτομία για βιώσιμη αγροδιατροφή” αποτελείται από μια σειρά ενημερωτικών δράσεων, το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχεται για μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για το έτος 2019. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των παραγωγών της χώρας και του ευρύτερου ενδιαφερόμενου κοινού σε σχέση με την ΚΑΠ, και ειδικότερα με τη συμβολή της στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, μέσω των στόχων και των μέτρων πολιτικής που σχετίζονται με την καινοτομία.

ΟΙ 9 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ

Στις προτάσεις της για την ΚΑΠ μετά το 2020 τις οποίες κατέθεσε τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε 9 γενικούς στόχους της πολιτικής οι οποίοι απαντούν συνεκτικά στην πρόκληση της βιωσιμότητας και στις τρεις διαστάσεις της. Ειδικότερα, οι 9 γενικοί στόχοι της ΚΑΠ είναι οι ακόλουθοι:

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Οι στόχοι της ΚΑΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ